انجام پایان نامه مدیریت

انتها نامـه تحصیلی کارشناسی ارشد دکتری مدیریت براساس استاندارد جهان ی از پنج بخش تشکیل شده است. بعد از نگارش انتها نامـه مدیریت جهت آنکه انتها نامـه جلد شود بایستی به صورت زیر تنظیم گردد :

۱- صفحه عنوان

۲- پیشگفتار در صورت نیاز تشکر قدر دانی

۳- فهرست مطالب

۴- فصل اول – طرح تحقیق

۵- فصل دوم –قبلی ه تاریخی تحقیق

۶- فصل سوم _ نحوه تحقیق

۷- فصل چهارم _ ارائه یافته های تحقیق و تجزیه تحلیل آن

۸- فصل پنجم _ خلاصه تحقیق ارائه پیشنهاد ها

۹- فهرست منابع و مآخذ

۱۰- پیوست

۱- عنوان تحقیق
عنوان تحقیق صفحه اولین صفحه انتها نامـه است. برخی وقتها صفحه عنوان درست مانند جلد انتها نامـه طراحی می‌شود. صفحه عنوان حاوی اطلاعات زیر است:

الف) عنوان انتها نامـه

ب ) نام کامل استاد راهنما

ج ) نام کامل محقق یا محققین

د ) نام مرکز یا دانشبرخی که انتها نامـه در آن تگذشته میگردد .

ذ ) نوع مدرک ( برای مثال : انتها نامـه دوره کارشناسی اافزایش مدیریت )

و ) تاریخ ارایه انتها نامـه

۲) پیشگفتار تشکر قدر دانی
صفحه تشکر و قدردانی الزامی نیست ولی مرسوم است که صفحه را به تقدیر و تشکر اختصای می‌دهند. محقق میتواند در پایین پیشگفتار هم از شخص یا افراد با موسساتی که او را در انجام تحقیقش یاری و روش ی کرده اند ، سپاسگزاری نماید .


۳) فهرست مطالب
فهرست مطالب و شماره صفحه مطالب اکثرا حاوی سه بخش است. دقت بکنید فهرست مطالب خود با حروف الفبا شماره صفحه می‌خورد.

فهرست عناوین شماره صفحه هر مطلب

فهرست جداول شماره صفحه هر جدول، در صورتیکه جدول وجود داشته باشد.

فهرست تصاویر شماره صفحه هر تصویر ، در صورتیکه تصویر وجود داشته باشد.

۴) فصل اول: طرح تحقیق یا کلیات پژوهش
طرح تحقیق یا کلیات پژوهش فصل اول انتها نامـه و زیاد مشابه پروپوزال است. مهمترین پارت های طرح تحقیق عبارتند از :

۴-۱- عنوان تحقیق ؛ باید شناختی دقیق روشن از موضوع تحقیق را عرضه دارد خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد .

۴-۲- مقدمه یا تاریخچه ای از مساله تحقیق : در این پارت مختصری از نظرات بررسی ها مربوط به موضوع و یا مسایل و مشکلات حل نشده در این حوزه و همچنین توجه علاقه جامعه به این مساله اشاره می شود .

۴-۳- تعریف مورد تحقیق : در این بخش محقق مساله مورد علاقه یا نیاز حس شده را در حوزه تحقیق بیان میدارد و عوامل موجود در موقیعت را تعریف تعیین می نماید .

۴-۴- هدف یا هدفهای کلی تحقیق : این پارت باید با عبارات مثبت و کلی طرح شود و اززیاد شدن مطالب پرهیز شود

۴-۵-روش انجام تحقیق : در این قسمت پژوهشگرآموزش کاری خود را بیان میدارد و شیوه های گوناگونی را که در گرد آوری مطالب به کار برده ذکر می نماید همچنین اگرآموزش آماری خاصی را در تولید و ساخت و تدوین اطلاعات به کار برده آن نحوه را بیان می نماید و بیان آن یکی از ملزومات است .

۴-۶-ا همیت ارزش تحقیق : با تذکر به تشابه این قسمت از طرح تحقیق با تعریف مساله تحقیق که در آن محقق نیاز خود را در آبعضی به نتایج مطالعه عنوان میسازد ، در این پارت منابع شخصی یا علمی که از خاتمه تحقیق به محقق دست میدهد ، بحث می شود .

۴-۷- محدودیت های تحقیق : محدودیت هایی که کنترل آن از عهده محقق خارج است مانند انتخاب نوع بافته ها و یا زیر اندازها و دیگر محدودیت هایی که کنترل آن در دست محقق است مانند موضوع و مکان تحقیق و ...

۴-۸- تعریف کلمه ‌ها: در این پارت محقق بایستی کلمه های کلیدی تحقیق را بر اساس منابعی معتبر به صورتی فرد دی تعریف نماید .

۵) فصل دوم: قبلی ه تحقیق یا ادبیات پژوهش
در این بخش بر اساس مطالعات قدیم ، مبانی نظری پژوهش بیان می شود. منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف و مفاهیم بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است و باید بر اساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً بوسیله محققان دیگر صورت گرفته پرداخته می شود. چنانچه درباره سازمانی ویِژگزینشه تحقیق میکنید باید یک بخش از فصل دوم را در میزان سه تا جهار صفحه به معرفی سازمان مربوط اختصاص دهید.

۶) فصل سومروش تحقیق :
در این بخش نوع پژوهش بر اساس هدف ماهیت معرفی می شود. همین طور نحوه گردآوری داده ها بیان می شود. اکثرا ٌ پژوهش های علمی ازروش های مطالعه میدانی کتابخانه ای برای گردآوری داده ها اطلاعات مصرف می کنند. همین طور جامعه آماری در صورت لزوم نمونه آماری معرفی می شوند. پس گزاره های پژوهش ( فرضیه ها یا موارد ) ارائه می گردد. همچنین آزمونهای آماری مورد استفاده و نرم افزار تجزیه تحلیل داده ها نیز معرفی می شود. به بحث مقدمه ای برروش تحقیق رجوع بکنید .

۷- فصل چهارم: یافته ها تجزیه نقد آنها
در این پارت بر اساس داده های بدست آمده و با تذکر به روشهای آماری مناسب به تجزیه تحلیل داده ها ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. اکثرا ٌ برای افزایش دقت محاسبات نرم افزار های آماری مانند SPSS بکار گرفته می شود. این تحلیل اساس یک پژوهش علمی است.

۸- فصل پنجم: خلاصه تحقیق و توصیه ها

این فصل حاوی دو بخش مهم یکی خلاصه تحقیق و دیگری پیشنهاد ها است. خلاصه مناسب ترکیبی از دو نوع اطلاعات است : اطلاعات یافته هایی که محقق از تحقیق جاری خویش به دست آورده است. دوم اطلاعات و یافته هایی که محقق از طریق بررسی تحقیقات نوشته های دیگران جمع آوری کرده است.

بعد از خلاصه انتها نامـه می بایست محدودیت‌های تحقیق بیان شود. ذکر سه الی پنج مورد کافی است.

درنهایت بایستی توصیه ها ارائه شود: پیشنهاد برای محققان آینده، توصیه به سازمان مورد مطالعه و پیشنهاد های عمومی که در هر مورد بایستی سه یا چهار پیشنهاد بیان شود. توصیه باید برای استفاده‌کنندگان چراغ باشد.

۹- فهرست منابع مآخذ
در این بخش تمام منابع مآخذ مورد استفاده ارائه می‌شود. فهرست نویسی قوانین ویِژگزینشه خودش را دارد. ازروش APA برای نوشتن فهرست منابع استفاده می‌شود. به روش نوشتن فهرست منابع رجوع بکنید .

۱۰- پیوست
حاوی مطالب و مدارکی است که در درک و فهم خواننده از انتها نامـه یاری چندانی نمی نماید و میتوان از سوال نامـه ها ، آزمونها ، نامـه های نوشته شده به افراد موسسات وبقیه وسایل جمع اوری اطلاعات نام برد .